Zie Home

Huis- en Campingregels

HUISREGELS

Tijdens het Batavierenfeest zijn de huisregels van de Universiteit van toepassing:

 • University of Twente Event wet & Regelgeving (NL)

  Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.

  • Bij overtreding van de huis- of wettelijke regels loopt u het risico geweigerd of van het terrein verwijderd te worden.
  • Het is niet toegestaan om etens- en drinkwaren mee het terrein op te nemen.
  • Personen onder 16 jaar, worden alleen tot het evenement toegelaten onder begeleiding van een persoon ouder dan 16 jaar. Bij twijfel zal om een identiteitskaart gevraagd worden.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar, ook niet via een volwassene. De organisatie zal bij twijfel vragen naar legitimate.
  • Zowel bij de entree, als op het evenemententerrein kunt u gevisiteerd worden.
  • Het is ten strengste verboden om glaswerk, flesjes, blikjes, vuurwerk, spuitbussen, paraplu`s, scherpe voorwerpen, wapens (of iets wat op een wapen lijkt) en/of andere illegale voorwerpen het terrein op te nemen. Ingenomen goederen worden vernietigd.
  • Verkopen, gebruiken en/of verhandelen van soft –en harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
  • Op het evenemententerrein gelden dagelijkse, maatschappelijke normen en waarden. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
  • In het kader van uw eigen veiligheid en dat van uw medebezoeker bent u te allen tijde verplicht om de aanwijzingen van de beveiliging of organisatie  op te volgen.
  • Bij constatering van vervuiling van het terrein, het vernieling van materialen  of het evenemententerrein zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
  • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om opnames te maken met professionele audio- en/of video-apparatuur.
  • Bij het betreden van het terrein stemt u ermee in, dat u op beeld- en geluidsdragers kunt worden vastgelegd. Deze beelden kunnen openbaar gemaakt worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
  • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan  eigendommen van bezoekers.
 • University of Twente Event Rules & Regulations EN)
  • At the event venue/area Dutch legislation is applicable. When event rules & regulations or law are violated you run the risk of being refused entry or removal from the event venue.
  • Outside food & beverages are not permitted.
  • Persons under the age of 16 will only be admitted to the event under the guidance of a person over 16 years old.  In case of doubt the organization will require you to provide ID.
  • Alcohol is only sold to individuals of the legal drinking age. In case of doubt the organization will require you to provide ID.
  • Both at the entrance and on the event venue, you may be searched.
  • It is strictly prohibited to possess glassware, bottles, cans, fireworks, spray cans, umbrellas, sharp objects, weapons (or something similar to a weapon) and / or other illegal objects. Confiscated goods will be destroyed.
  • Selling, using and / or trading of soft- and harddrugs is strictly prohibited. In case of violation the police will be notified.
  • At the event venue social standards are applicable . Threats, abuse, discrimination, (sexual) intimidation and other offensive behaviour won’t be tolerated.
  • For your own safety and that of your fellow visitor, you are obliged to follow the instructions of the security or organization at all time.
  • In the case of vandalism or destruction of the event venue and / or property, access to the event area will be denied. Any possible damages will be recovered from you.
  • Without the written permission of the organization, professional audio and / or video recording devices are prohibited.
  • Upon entering the event area, you agree that you can be recorded on audio and video. These images can be made public. You cannot claim any rights to this.
  • Entrance to the event area is at your own risk. The organization cannot be held liable for any injuries, material  or intangible damages to property of visitors.

CAMPINGREGELS

Blijf je slapen op de camping, dan moet je je aan de volgende spelregels houden:

 • Campingregels (NL)
  • Voertuigen op of aan de rand van het campingterrein zijn niet toegestaan! Je riskeert een boete als je dit wel doet! Parkeren kan op de parkeerplaatsen P1 en P2
  • De camping is pas geopend na vrijdag 15:00 uur, daarvoor mogen geen tenten worden opgezet.
  • De campings zijn afgezet met lijnen i.v.m. brandveiligheid, zorg ervoor dat je je tent binnen deze lijnen plaatst.
  • Plaats de tent met een afstand van drie meter t.o.v. andere tenten.
  • De camping heeft een beperkte capaciteit en daarom geldt vol is vol.
  • Alleen tenten met een maximum capaciteit van 6 personen zijn toegestaan.
  • Partytenten zijn verboden en zullen worden ingenomen indien deze worden opgezet.
  • Het stoken van open vuur (dus ook barbecues) is verboden.
  • Het meebrengen van glaswerk (dus ook bierflesjes) is verboden, geen enkel glaswerk is toegestaan op het gehele terrein.
  • Het meenemen van flessen onder hoge druk is niet toegestaan.
  • Laat geen waardevolle spullen achter! In het sportcentrum zijn kluisjes aanwezig. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing.
  • Meld calamiteiten bij de toezichthouders. Zij zijn te vinden op het campingterrein of bij een van de schaftketen.
  • De camping is om te slapen, wees ’s nachts dus stil.
  • Gooi je afval in de containers of in de afvalplaatsen. Vuilniszakken zijn te verkrijgen bij de schaftketen en bij de toezichthouders.
  • Zondagochtend om 11:00 uur moet je het terrein uiterlijk verlaten hebben.
  • Bij het niet navolgen van deze regels kun je worden verwijderd van het terrein.
  • De organisatie houdt zich het recht incidenteel af te wijken van deze
 • Camping Rules (EN)
  • Vehicles parked at the edge of campside are not allowed, you will risk a fine if you park in different spots other than at P1 or P2.
  • The campside will be opened at Friday at 3pm. Setting up tents before 3pm is not allowed.
  • For fire safety reasons, barrier tape will indicate where camping will be aloud. Please make sure your tents are placed inbetween the barriers.
  • All tents must be placed within a distance of three meters from other objects/tents.
  • Camping capacity is limited. When all places are filled. No more tents will be aloud.
  • Only tents with a maximum capacity of 6 people are aloud.
  • Party tents are forbidden and will be confiscated if set up.
  • Open fire and/or the use of barbecues is not allowed!
  • Taking glass to the campside is not allowed ( even beer bottles). No glass whatsoever is permitted on the terrain.
  • Bottles under high pressure are not allowed.
  • In case of emergency or if you are in need of help, please contact one of the supervisors present at the campside.
  • The campside is for sleeping purposes, please be quiet at night.
  • Please throw your garbage in the containers present at the terrain. Garbage bags are available. Please ask the supervisors present on side.
  • The campside will be closed on Sunday morning april 22nd, at 11 am. Please make sure you leave the campside before this time.
  • When (one of) the rules above are ignored/violated you risk removal of the event terrain.
  • The organization has the right to incidentally change one of the rules above.